De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een EU-wetgevingsinitiatief dat tot doel heeft de transparantie en vergelijkbaarheid van duurzaamheidsrapportage door Europese bedrijven te verbeteren. Het is een uitbreiding van de bestaande richtlijn inzake niet-financiële rapportage, de Non-Financial Reporting Directive (NFRD), en heeft tot doel het rapporteren over duurzaamheidskwesties te versterken en uit te breiden. De […]

De CO2 Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een Nederlands initiatief dat bedrijven aanzet tot actie op het gebied van klimaatverandering en hen stimuleert om hun CO2-uitstoot te verminderen. Het is ontwikkeld door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) en fungeert als een instrument om bedrijven te helpen bij het transparant maken en verminderen van hun broeikasgasemissies. De CO2-Prestatieladder […]

De MVO Prestatieladder

De MVO Prestatieladder, afgekort MVO-PL, is een instrument dat organisaties stimuleert en helpt bij het integreren van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in hun bedrijfsvoering. Het is een Nederlands initiatief dat is ontwikkeld door de Stichting Nederlandse Norm (NEN) en biedt een kader waarmee bedrijven hun prestaties op het gebied van duurzaamheid kunnen meten en verbeteren. […]

Dubbele Materialiteit (CSRD)

De dubbele materialiteit is een concept dat voortkomt uit de evolutie van duurzaamheidsrapportage en betreft het erkennen van de impact van zowel interne bedrijfsactiviteiten als externe invloeden op de duurzaamheidsprestaties van een organisatie. In wezen betekent het dat bedrijven niet alleen moeten rapporteren over hoe zij worden beïnvloed door externe duurzaamheidskwesties, maar ook over hoe […]

ESG Criteria

Environmental, Social, and Governance (ESG) criteria vormen een raamwerk dat wordt gebruikt om de duurzaamheidsprestaties van een bedrijf of belegging te beoordelen. Deze criteria weerspiegelen de mate waarin een organisatie rekening houdt met milieukwesties, sociale verantwoordelijkheid en goed bestuur in haar bedrijfspraktijken. Hieronder volgt een beschrijving van elk van de ESG-criteria: Environmental (Milieu): Dit aspect […]

ISO 14001 normering Milieu Management Systeem

ISO 14001 is een internationale norm voor milieumanagementsystemen (EMS) die organisaties helpt bij het identificeren, beheren, monitoren en verbeteren van hun milieuprestaties. Het biedt een raamwerk voor het opzetten van een systematische aanpak om milieuaspecten te beoordelen en effectief te beheren binnen de context van de bedrijfsactiviteiten. De ISO 14001-norm legt de nadruk op continue […]

ISO 20400 Leidraad MVI

ISO 20400 is een internationale norm die betrekking heeft op Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) en biedt richtlijnen voor organisaties om duurzaamheid te integreren in hun inkoopprocessen. Deze norm, gepubliceerd in 2017, is ontwikkeld door de International Organization for Standardization (ISO) en heeft als doel bedrijven te helpen bij het implementeren van duurzame inkooppraktijken over de […]

ISO20600, leidraad MVO

ISO 26000 is een internationale norm die richtlijnen biedt voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Gepubliceerd in 2010 door de International Organization for Standardization (ISO), biedt ISO 26000 een kader om organisaties te ondersteunen bij het integreren van sociale, milieu- en economische verantwoordelijkheid in hun bedrijfspraktijken. De norm benadrukt zeven kernthema’s voor maatschappelijk verantwoord ondernemen: governance, […]

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) is een inkooppraktijk waarbij organisaties niet alleen letten op de prijs en kwaliteit van producten en diensten, maar ook op de bredere maatschappelijke en milieueffecten die deze aankopen met zich meebrengen. Het is een benadering waarbij duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid centraal staan in het inkoopproces. Bij MVI houden organisaties rekening met […]

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een benadering waarbij bedrijven streven naar een positieve impact op de samenleving, het milieu en andere belanghebbenden, naast het streven naar winst. Het gaat verder dan louter zakelijke belangen en omvat een breder scala aan verantwoordelijkheden en ethisch handelen. MVO omvat doorgaans drie pijlers: economische, sociale en milieuverantwoordelijkheid. Op economisch […]

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

E-mailadres
Voornaam
Achternaam
Bedrijfsnaam

Binnenkort ontvang je de eerste nieuwsbrief